Ammann, Jean-Christophe: Manuskript, Werkbeschreibung "Sprechen über Hanne Darboven", o. J.

Signatur JCA1DARB103
Kategorie Manuskript
Personen Ammann, Jean-Christophe (1939-2015) (Urheber/in); Darboven, Hanne (1941-2009) (Erwähnung); Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) (Erwähnung)
Datierung o.D.
Sprache Deutsch
Umfang 6 Blatt, 6 Seiten
Bildnachweis © Archiv Jean-Christophe Ammann, MUSEUM MMK FÜR MODERNE KUNST
Kalliope-ID DE-611-HS-3304755